گروه شیمی منطقه ۹ تهران

اخبار و اطلاعات و تاز ه هااز گروه شیمی منطقه ۹ تهران

 

نمونه سوالات شیمی چهارم

 

نوشته شده توسط: گروه شیمی

نمونه سوالات شیمی سال چهارم        فصل ( 2 )  

1ـ كدام فرایند زیر برگشت پذیر و كدام برگشت ناپذیر است؟

آ) گرفتن آب تبلور نمك ها

ب) سوختن مواد سوختی

2ـ آیا عبارت زیر درست است؟ درباره ی مفهوم آن توضیح دهید.

« وقتی خواص قابل مشاهده ی یك سامانه ثابت بماند، به معنی توقف فرایندهای داخل آن است. »

3ـ آ) مفهوم تعادل چیست؟

ب) چند تعادل فیزیكی نام ببرید.

پ) شرط برقراری تعادل در یك واكنش برگشت پذیر چیست؟

4ـ نحوه ی برقراری تعادل در واكنش گازی زیر را با رسم سرعت سنج ها در مراحل مختلف آن توضیح دهید.

2 SO2 + O2 ¾ 2 SO3

5ـ منظور از تعادل پویا چیست؟

6ـ درستی یا نادرستی عبارت های زیر را با بیان دلیل مشخص كنید:

آ) ثابت تعادل، نسبت غلظت فراورده ها به واكنش دهنده ها را در یك سامانه ی تعادلی نشان می دهد.

ب) ثابت تعادل یك سامانه در دمای معین به غلظت وابسته نیست و مقدار ثابتی است.

پ) یكای ثابت تعادل همواره برابر mol/L است.

ت) در رابطه ی ثابت تعادل، مقادیر غلظت های اولیه ی مواد را قرار می دهند.

ث) برخی اوقات ممكن است ثابت تعادل یك سامانه ی تعادلی برابر با صفر شود.

7ـ تعادل همگن و ناهمگن را با مثال های مناسب با هم مقایسه كنید.

8ـ در یك دمای معین، mol 0740/0 از PCl5 (g) به ظرفی یك لیتری وارد می شود و تعادل زیر برقرار می شود. غلظت تعادلی PCl3  برابر mol/L 0500/0 است. ثابت تعادل سامانه را در این دما حساب كنید.            PCl5(g) ¾ PCl3(g) + Cl2(g)

 

9ـ اگر در دمای 1000 كلوین ، mol 0600/0 از SO3 گازی در ظرف یك لیتری قرار گیرد ، تا برقراری تعادل، 7/36% آن تفكیك می گردد. ثابت تعادل فوق را در این دما بیابید.                             2 SO3 ¾ 2 SO2 + O2

 

10ـ ثابت تعادل واكنش زیر در دمای 750 درجه ی سلسیوس، برابر 30/1 است. اگر mol 600/0 از CO با mol 600/0 از H2O در دمای فوق با هم در ظرف یك لیتری مخلوط شوند، غلظت های تعادلی هر یك از مواد را حساب كنید.

H2O (g) + CO(g) ¾ H2 (g) + CO2 (g)

ـ ثابت تعادل واكنش زیر در دمای 150 درجه ی سلسیوس ، برابر 3-10×5/8  است. اگر mol 0600/0 از IBr در دمای فوق در ظرف یك لیتری قرار گیرند، غلظت های تعادلی هر یك از مواد را حساب كنید.

2 IBr (g) ¾ I2 (g) + Br2 (g)

12ـ ثابت تعادل زیر در دمای 425 درجه ی سلسیوس ، برابر 8/54 است. اگر از هر یك از مواد شركت كننده در سامانه ی تعادلی mol 000/1 در ظرفی یك لیتری وارد شوند، غلظت های تعادلی هر یك از مواد چقدر خواهد بود؟

H2 (g) + I2 (g) ¾ 2 HI (g)

13ـ درباره ی درستی یا نادرستی عبارت های زیر با بیان دلیل اظهارنظر كنید:

آ) بزرگ بودن ثابت تعادل یك سامانه، به معنی زیاد بودن غلظت فراورده ها در مقایسه با واكنش گرهاست.

ب) زمان رسیدن به تعادل در یك سامانه، به اندازه ی Ea و Ea¢ بستگی دارد.

پ) بسیار بزرگ بودن یك سامانه ی تعادلی به معنی مساعد بودن فرایند رفت آن از نظر ترمودینامیكی است.

ت) سینتیك یك فرایند تعادلی به وسیله ی مقادیر انرژی فعال سازی واكنش های رفت و برگشت كنترل می شود.

ث) وقتی یك سامانه از نظر ترمودینامیكی مساعد باشد، از نظر زمان، زود به تعادل می رسد.

 

14ـ هر یك از حالت های زیر بیانگر چه پیامی از نظر پیشرفت واكنش رفت است؟

      آ) K > 1               ب) K < 1             پ) K = 1                      ت) K >> 1                    ث) K << 1

 

15ـ جهت واكنش را در هر یك از حالت های زیر پیش بینی كنید:

آ) Q < K                                                           ب) Q > K

 

16ـ ثابت تعادل زیر در دمای 480 درجه ی سلسیوس برابر L/mol 889 است. اگر از گونه های HCl و O2  و Cl2 و H2O به ترتیب، 030/0، 020/0، 080/0 و 070/0 مول در ظرف یك لیتری وارد كنیم، واكنش در چه جهتی پیش خواهد رفت؟

4 HCl (g) + O2 (g) ¾ 2 Cl2 (g) + 2 H2O (g)

 

17ـ ثابت تعادل زیر در دمای 24 درجه ی سلسیوس برابر mol2/L2 4-10× 58/1 است. اگر از NH3  و H2S به ترتیب،  0205/0 و 00750/0 مول و از NH4HS به مقدار اضافی در یك ظرف یك لیتری مخلوط شوند، واكنش در چه جهتی پیش خواهد رفت؟

NH4HS (s) ¾ NH3 (g) + H2S (g)

18ـ عوامل مؤثر بر تعادل را نام ببرید.

 

19ـ با افزودن هر یك از مواد زیر واكنش رفت یك سامانه ی تعادلی انجام می شود یا برگشت؟

آ) واكنش دهنده ها                                                ب) فراورده ها

 

20ـ افزایش یا كاهش غلظت هر یك از مواد واكنش دهنده ها و فراورده ها چه تأثیری در اندازه ی K دارد؟

21ـ اصل لوشاتلیه را بنویسید.

 

22ـ درستی یا نادرستی هر یك از عبارتهای زیر را با بیان دلیل مشخص كنید.

آ) تغییر فشار برهمه ی سامانه های تعادلی به طور قابل ملاحظه ای مؤثر است.

ب) هیچ سامانه ی تعادلی گازی وجود ندارد كه تغییر فشار بر آن تأثیر نداشته باشد.

پ) تغییر فشار یك سامانه ی تعادلی گازی با تغییر حجم آن اعمال می شود.

ت) افزایش فشار یك سامانه ی گازی، باعث جابه جا شدن تعادل به سمت تعداد مول های گازی كمتر می شود.

ث) كاهش فشار یك سامانه ی گازی، باعث جابه جا شدن تعادل به سمت تعداد مول های گازی بیشتر می شود.

ج) به طور كلی تغییر فشار سامانه ی گازی شكلی كه از فشار تأثیر می پذیرد، تعادل به سمتی جابه جا می شود كه اثر تغییر فشار اعمال شده را به حداقل برساند.

 

23ـ درستی یا نادرستی هر یك از عبارتهای زیر را با بیان دلیل مشخص كنید:

آ) در واكنش گرماده، افزایش دما باعث جابه جایی تعادل به سمت چپ می شود.

ب) در واكنش گرماگیر، افزایش دما باعث جابه جایی تعادل به سمت راست می شود.

پ) جابه جایی در تعادل به هنگام تغییر دما همواره طوری است كه تغییرات دمای سامانه كمتری مقدار ممكن شود.

ت) در واكنش های گرماده، افزایش دما باعث كاهش مقدار ثابت تعادل می شود.

ث) در واكنش های گرماگیر، افزایش دما باعث افزایش مقدار ثابت تعادل می شود.

 

24ـ درباره ی درستی یا نادرستی عبارت های زیر با بیان دلیل اظهار نظر كنید:

آ) كاتالیزگر با تأثیر بر انرژی فعال سازی، می تواند سرعت رسیدن یك سامانه به تعادل را كاهش دهد.

ب) كاتالیزگر بر اندازه ی ثابت تعادل سامانه تأثیری ندارد.

 

25ـ درباره ی فرایند هابر در تولید آمونیاك به سؤالات زیر پاسخ دهید:

آ) چرا در این فرایند فشار سامانه ی تعادلی را تا حد امكان افزایش می دهند؟

ب) با وجود اینكه تعادل فوق در جهت رفت گرماده است، چرا آن را در دماهای بالا انجام می دهند؟

پ) چهار روشی را كه در این فرایند برای تولید محصول بیشتر به كار گرفته می شود، كامل توضیح دهید.

 

26ـ در واكنش زیر با اعمال هر یك از تغییرات زیر تعادل در چه سمتی جابه جا می شود؟

4 HCl (g) + O2 (g) ¾ 2 Cl2 (g) + 2 H2O (g) + q

آ) افزایش دما              ب) كاهش فشار                    پ) افزایش كاتالیزگر           ت) خارج كردن HCl

27ـ در واكنش زیر با اعمال هر یك از تغییرات زیر تعادل در چه سمتی جابه جا می شود؟

NiO (s) + CO (g) ¾ Ni (s) + CO2 (g) + q

آ) كاهش دما                ب) كاهش فشار                  پ) خارج كردن CO2           ت) افزایش Ni (s)

 

28- ثابت تعادل برای واكنشهای A و B دردمای 25  داده شده است :

A) H2C2O4(aq)+H2O (l)       ¾      HC2O4 (aq)+ H3O+(aq)           K=5.4×10-2

B)  HC2O4(aq) +H2O (l)       ¾     C2O42─ (aq) + H3O+(aq)          K´=5.4×10-5

C) H2C2O4(aq)+2H2O(l)       ¾      C2O42 (aq)+ 2H3O+(aq)           K˝=?

آ- چه رابطه ای میان واكنش A وB وC موجود است؟

ب-رابطه قانون تعادل را برای واكنش C بنویسید. در دمای 25 درجه مقدار K  چقدر است؟

 

29-كاهش فشار بر كدام یك از واكنشهای تعادلی زیر مؤثر است؟چرا؟

   A) CaCO3(s)      ¾      CaO(s) +CO2(g)  

     B) 3Fe(s) +4H2O(g)   ¾    Fe3O4(s) +4H2(g)

 

  
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic